Upravljanje ljudi

Upravljanje ljudi

Upravljanje ljudi - Pravilnik skupine

Upravljanje ljudi Skupine temelji na odnosu, da - če so vzpostavljeni primerni pogoji - so zaposleni pripravljeni prevzeti odgovornost in delovati na odgovoren način, v skladu s temeljnimi vrednotami Skupine.

Vsak zaposleni ima pravico in dolžnost opozoriti na okoliščine, ki so po njegovem/njenem mnenju nesmiselne ali škodljive za Skupino.

Z namenom učinkovitega reševanja različnih nalog organizacijska struktura Grundfosa spodbuja navzkrižno-organizacijsko sodelovanje. V kolikor je le mogoče, je treba delo organizirati v samostojne skupine tam, kjer to pospešuje produktivnost in zadovoljstvo strank ter zaposlenih.

Skupina si bo povsod prizadevala za dobro delovno okolje, ki je privlačno za sedanje kot tudi za bodoče zaposlene, ki jih spodbuja, da uporabijo svoje sposobnosti in ki jim daje zadovoljstvo pri delu ter občutek dobrega počutja. Grundfos se zaveda svoje družbene odgovornosti in tako zaposluje tudi ljudi pod posebnimi pogoji zaposlovanja.

Vsako pozicijo mora zasedati ​​najbolj usposobljen kandidat. Sedanji zaposleni imajo prednost pred enako usposobljenimi zunanjimi iskalci zaposlitve. Potrebno je zagotoviti, da se lahko novi zaposleni poistovetijo s temeljnimi vrednotami Grundfosa.

Skupina bo nagradila zavezane, odgovorne in pristojne delavce s poklicnimi in osebnimi razvojnimi priložnostmi. Kroženje na delovnih mestih (naslednja naloga) se uporablja kot sredstvo za aktivni razvoj zaposlenih in Grundfosa.

Program Skupine za razvoj kompetence zaposlenim zagotavlja izobraževanje in usposabljanje, ki jim omogoča ne le izpolniti zahteve sedanjega položaja, temveč tudi zahteve prihodnosti.

Da bi zagotovili enake možnosti zaposlitve, pogojev zaposlovanja, usposabljanja in napredovanja, so vsi zaposleni v posameznih podjetjih obravnavani enako, ne glede na spol, raso in vero. To je temeljni odnos Skupine.

Osebne prejemke zaposlenih se določi in prilagodi na podlagi upoštevnega trga in ravni kompetence. Skupina želi prožen plačilni sistem, ki spodbuja iniciativnost, sodelovanje in rezultate.

Vsi zaposleni morajo opraviti letni razgovor o razvoju zaposlenih, v katerem zaposleni in njegov/njen neposredno nadrejeni skupaj ocenita dosežke zaposlenega in razpravljata o ciljih za prihajajoče leto, razvoju kompetenc in osebnih prejemkih.

Potrebno je zagotoviti, da se reševanje sporov in tudi prekinitev službovanja obravnava na dostojanstven način.


    Facebook Twitter LinkedIn