Obvladovanje tveganj

Obvladovanje tveganj

Obvladovanje tveganj - Pravilnik skupine

Z obvladovanjem tveganj bo Grundfos zaščitil zaposlene, kot tudi delovanje in vrednote podjetja. Da zagotovimo, da posledice razmer nastalih kot rezultat škode ali dejanja, ki povečujejo denarne obveznosti za Grundfos ne bodo pomembne, je potrebno redno izvajati analize bistvenih tveganj. Izvzeta bodo le zavarovanja, ki zajemajo bistvena tveganja.

Grundfos daje veliko prednost preprečevanju izgube. Za preprečitev pojava zavarovalnih dogodkov, bodo znotraj različnih področij odgovornosti vseskozi upoštevane spremembe ali razširitve škodnih preventivnih ukrepov.

Obvladovanje tveganj in sodelovanje s ponudniki zavarovanj mora stremeti k vzpostavitvi politik Skupine, kjer je to ugodno, in k pridobivanju optimalnih zavarovalnih in premijskih pogojev.

Ta naloga mora biti vodena centralno in v najširši možni meri usklajena z lastno zavarovalnico Skupine, upravljanje z zavarovanji Grundfos.

Pomembne zavarovalne dogodke je potrebno brez odlašanja sporočiti upravi Skupine. Vsi zavarovalni dogodki se morajo zabeležiti in sporočiti vodji tveganj Skupine, da se sprejmejo potrebni ukrepi za preprečevanje izgube ali da se posodobi zavarovalno kritje.


    Facebook Twitter LinkedIn